+31 499 577671 info@sani-rent.com

Algemene voorwaarden Sani-rent

Algemene Voorwaarden van Sani-Rent, gevestigd en kantoorhoudende te Oirschot. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met cliënten. Afwijkingen gelden alleen indien deze schriftelijk door Sani-Rent zijn bevestigd.

Artikel 1: AANBIEDINGEN
a. Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend.
b. Elke offerte is gebaseerd op de huidige prijzen en geldende wetten.
c. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van fabrieksprijzen, dan behouden wij ons het recht voor het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen.
d. Bij overschrijding van de leveringstermijn zijn wij nimmer jegens onze cliënten tot vergoeding van daardoor ontstane schade verplicht.
e. Gegevens in drukwerken door ons verstrekt zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zodat wij hieraan nimmer zijn gebonden.
f. Tenzij anders aangegeven gelden alle prijzen exclusief O.B.

Artikel 2: BETALINGEN
a. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
b. Schuldvergelijking is niet toegestaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd het te betalen bedrag te verhogen met 2% rente per maand.
d. Indien onze klant, na sommatie, met betalen in gebreke blijft, zijn wij eveneens gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van een raadsman, dit alles bedragende tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €50,-.

Artikel 3: HUURTIJD
a. De huurovereenkomst vangt aan op de dag van aflevering van het gehuurde materieel en eindigt op de dag waarop de goederen compleet door ons zijn terugontvangen.
b. In de regel zal facturering van de huursom eens per maand plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4: VERVOER EN VERVOERSKOSTEN EN MONTAGEKOSTEN
a. Het vervoer van het gehuurde materiaal naar de plaats van bestemming en na afloop der huurovereenkomst naar ons magazijn, geschiedt voor rekening van de cliënt.
b. Montage- en demontagekosten komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 5: ONDERHOUD EN GEBRUIK
a. Indien met het gehuurde tijdens de huur van de openbare weg gebruik wordt gemaakt, dient de cliënt de vereiste toestemming daartoe van de bevoegde autoriteiten te verkrijgen.
b. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming.
c. De cliënt verklaart door acceptatie van het gehuurde dit in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop der huur weer op te leveren.
d. De kosten van onderhoud en herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt, zijn ten laste van de cliënt.
e. Alle lasten en belastingen, terzake van het gehuurde geheven of worden geheven, zijn ten last van de cliënt.
f. Gehele of gedeeltelijke afstand van het gebruik om baat of om niet aan een derde is, zonder onze uitdrukkelijke toestemming daartoe, verboden.
g. De cliënt mag het gehuurde, zonder voorafgaande kennisgeving aan ons, niet vervoeren of doen vervoeren, buiten de aan ons bekende staanplaats van het gehuurde.
h. Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden aan of op het gehuurde materialen te bevestigen.
i. Wij hebben tijdens de huur te allen tijde het recht het materieel te controleren of te doen controleren.

Artikel 6: OVERMACHT
a. Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om of de termijn van de aflevering der goederen met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder in één der gevallen gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding.
b. Onder overmacht wordt verstaan, elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID
a. Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk jegens cliënt en/of derden voor gebreken aan gehuurde goederen.
b. Derhalve zijn wij nimmer verplicht tot vergoeding van economische schade, schade aan leven of eigendommen en dergelijke door welke oorzaak ook bij cliënt en/of derden ontstaan door de gehuurde goederen.
c. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van ons personeel binden ons niet, voor zover een en ander niet schriftelijk door ons is bevestigd.
d. De cliënt is immer aansprakelijk voor eventueel uit het gebruik van de openbaren weg met het gehuurde voortvloeiende schade, hoe ook genaamd.
e. De cliënt is immer aansprakelijk voor beschadigingen en/of diefstal aan het gehuurde.
f. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de cliënt, behoudens storm- of brandschade. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek.

Artikel 8: BESLAGLEGGING
a. De cliënt dient ons onverwijld kennis t geven van een eventuele beslaglegging op zijn roerende of onroerende goederen of een gedeelte daarvan en voorts van zijn faillissement, surseance van betaling e.d. en dient immer de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met ons bestaande huurverhouding.

Artikel 9: VERLOREN GAAN VAN HET GEHUURDE 
a. Indien het gehuurde tijdens de loop der huurovereenkomst, om wat voor reden dan ook, verloren gaat, zal aan de cliënt de verzekerde waarde van het gehuurde op dat moment in rekening worden gebracht.
b. De cliënt dient bij diefstal van het gehuurde onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten.

Artikel 10: TOEPASSELIJK RECHT
a. Nederlands recht is op alle transacties van toepassing.
b. Alle geschillen welke tussen ons en de cliënt mochten ontstaan, zullen te onzer keuze worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.

FAQ

Wat moet ik doen als de toiletunits worden geleverd en opgehaald?

Als mobiele toiletwagens en -units geleverd worden dient de opdrachtgever of representant aanwezig te zijn op locatie. In overeenstemming met de monteur worden de verhuur toiletwagens geplaatst conform contract en vervolgens overgedragen aan de huurder. Bij ophalen inventariseert Sani-rent de staat waarin de mobiele toiletten retour worden genomen. Op basis hiervan worden additionele kosten gefactureerd. (indien van toepassing)

Hoe worden de verhuur toiletwagens en -units geplaatst?

Toiletwagens worden geplaatst met 4X4 voertuigen. De mobiele toiletunits worden geleverd op een aanhanger en kunnen worden afgezet met heftruck of hijskraan, al naar gelang de situatie. Afhankelijk van de afspraak plaatst de monteur van Sani-rent het sanitair, stelt deze waterpas en sluit alles aan op de aanwezige nutsvoorzieningen en eventuele gereedstaande tentstructuren, e.e.a. volgens de contractafspraken.

Waarop moeten de toiletunits worden aangesloten?

Voor elk toilet is een productfile beschikbaar. In dit productblad kunt u zien hoe de verhuur toiletunit of toiletwagen aangesloten moet worden op drinkwateraanvoer, riool en elektriciteit. De productbladen kunt u inzien op onze website. Een schoon drinkwaterpunt is verplicht ter preventie van besmetting en schade/storing aan de waterinstallatie. Bij uw aanvraag is het belangrijk om het aantal meters waterleiding en afvoerleiding op te geven.

Waar moet de locatie voor het plaatsen van de toiletwagen en toiletunit aan voldoen?

De locatie moet geschikt zijn voor het plaatsen van het door u bestelde design toilet. Standaard dient het terrein geschikt te zijn voor voertuigen met een asdruk van 3.000 kg en een vrije breedte van 3 meter zonder bochten of obstakels. Met de productfiles kunt u de maatvoering bepalen overeenkomstig uw situatie. Bij vragen komen wij graag op locatiebezoek om problemen en extra wachturen (bijkomende kosten) bij plaatsing te voorkomen.

Vraag gratis een offerte aan -of- Stel een vraag

Sani-rent
Garstakker 7
NL - 5688 PH  Oirschot

T. +31 499 577671
E.
 info@sani-rent.com

logo van Sani-rent